Nowelizacja Ustawy o OZE 2017 – wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 27/07/2017
Całodniowe

Organizator


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dedykowanym przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.

Prowadzący omówią projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

 • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
 • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty – ceny „ofertowej” – ceny skorygowanej – zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
 • „wymuszenia” konkurencji w każdym z „koszyków aukcyjnych”,
 • „ceny minimalnej” w aukcji,
 • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
 • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
 • nowego systemu taryf gwarantowanych – taryfy FiT i FiP
 • zasad wykorzystania drewna energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii elektrycznej – w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

W trakcie spotkania prowadzący przedstawią także aktualną wykładnię kluczowych regulacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kompleksowo przeanalizowane zostaną między innymi:

 • procedurapre-klasyfikacyjna, w tym projektowane zmiany w jej zakresie,
 • czynności warunkujące skuteczne złożenie oferty, a także
 • elementy definicyjne poszczególnych „koszyków aukcyjnych” – „alternatywność koszyków” – zasady kwalifikacja do właściwego „koszyka aukcyjnego”,
 • obowiązki wytwórców, których oferty wygrały aukcję – na przestrzeni przysługującego zwycięzcom okresu wsparcia,
 • nowy algorytm rozstrzygania aukcji – nowy parametr 80%,
 • czynności organu regulacyjnego po zakończeniu aukcji,
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej (SWM),
 • zmiany w obszarze zasad pokrywania ujemnego salda,
 • nowe obowiązki informacyjne wytwórców oraz
 • zakres zastosowania nowych regulacji prawnych do aukcji już rozstrzygniętych – analiza przepisów intertemporalnych,
 • notyfikacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan prac – stanowisko Komisji Europejskiej – skutki braku decyzji Komisji – ryzyka i zagrożenia.

Prowadzący wyjaśnią etapy procedurypre-klasyfikacyjnej w aspekcie rodzaju wymaganych dokumentów oraz dotychczasowej praktyki.

W kontekście projektowanego całkowicie nowego brzmienia art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowego obowiązku wytwórców polegającego na konieczności dokonywania w okresie wsparcia korekty „ceny” wynikającej z oferty, w toku seminarium szczegółowo poruszone zostaną również zagadnienia związane z kierowaną do przedsiębiorstw energetycznych pomocą publiczną, jej rodzajami (pomoc operacyjna/inwestycyjna), zasadami kumulacji, dopuszczalnym maksymalnym poziomem, a także warunkami kwalifikowania danego rodzaju pomocy jako pomocy dozwolonej, tj. zgodnej z zasadami rynku wewnętrznego.

 

Nowelizacja ustawy o OZE – wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia odbędzie się w czterech terminach:

 • 27 lipca2017 w Warszawie
 • 29 sierpnia 2017 w Warszawie
 • 20 września 2017 w Warszawie
 • 21 września 2017 w Katowicach

Spotkanie poprowadzi:

Pani Katarzyna Szwed-Lipińska – radca prawny, wieloletni pracownik URE,znany i ceniony ekspert ds. systemów wparciawykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka. Znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Patronat medialny: