CZYSTA ENERGIA to czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od września 2001 r., pierwsze na rynku wydawniczym w całości poświęcone sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, odnawialnym źródłom energii oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej. Jest jednym z pięciu wydawanych przez prężnie rozwijającą się firmę. ABRYS Sp. z o.o. z Poznania pism poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Stanowi poszerzenie i uzupełnienie tematyki znanego od ponad 20 lat PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO.

Czasopismo poddawane jest weryfikacji dostosowanej do potrzeb i przemian w polityce energetycznej. Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju. W miarę pozyskiwania środków finansowych i wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, będzie zwiększało swa objętość. Podstawowy nakład to 6700 egzemplarzy.

CZYSTA ENERGIA dostępna jest w prenumeracie.

Odbiorcami CZYSTEJ ENERGII jest administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich szczebli (gminy, urzędy wojewódzkie, starostwa itd.), zakłady i przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej oraz spółki wodno-ściekowe. Docieramy również do uczelni, bibliotek, instytutów, stowarzyszeń i instytucji finansujących oraz agencji i ośrodków doradztwa rolniczego, gospodarstw agroturystycznych, a także producentów maszyn, urządzeń i instalacji dla energetyki odnawialnej. Dużą grupę prenumeratorów stanowią obecnie odbiorcy indywidualni, pasjonaci i użytkownicy odnawialnych źródeł energii.

Dużą siłą czasopisma jest patronowanie wielu tematycznym targom i konferencjom, podczas których pismo dociera do szerokiego grona zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej.

Magdalena Lipiecka
redaktor prowadząca